Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Кметът на Община Видин отчете успешна година

Кметът на Община Видин отчете успешна трета година от мандат 2015-2019 година

        В отговор на поетите ангажименти, кметът Огнян Ценков представи отчета за свършената работа през третата година от своето управление пред медиите. В пресконференцията участва цялото общинско ръководство. „Община Видин днес е финансово стабилна; успя да повиши събираемостта от местните данъци и такси; реализира значими проекти по европейски и национални програми в сферата на социалните услуги, пътната инфраструктура, енергийната ефективност, образованието, културата; създава по-благоприятен инвестиционен климат; подобрява административното обслужване“ – заяви той. И подчерта, че резултатите са плод на обединените усилия на всички жители, с подкрепата на държавата, на Общинския съвет, на бизнеса.

Ценков отбеляза, че Община Видин продължава спазването на изискванията, заложени във финансово-оздравителния план. Благодарение на положения труд, през 2018 г. Общината отговаря на критериите, залегнали в чл.130а, ал.1 от Закона за публичните финанси: наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на общината да не надвишават 5 на сто от отчетените за последната година разходи на общината. Размерът на просрочените задължения се промени от 7 279 848 лв. към 31.12.2015 г. в размер, възлизащ на 1 314 915 лв. към 31.10.2018 г. Общо събраната сума от собствени приходи и помощи към 31 октомври 2018 г. е в размер на  8 331 163 лв., сравнена със същия период на 2015 г. - 6 613 313 лв., като събираемостта е увеличена с 26,00 % спрямо 2015 г.

Кметът определи като много активна работата по европейските проекти, като отбеляза, че се работи по общо 154 проектни предложения, от които разработени – 28 броя, реализирани проекти - 6 броя и в процес на изпълнение - 13 броя. Общината е съдействала при изпълнението на 2 броя проекти на селата Капитановци и Покрайна, финансирани по Програмата за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС); оценените проектни предложения от Община Видин в качеството й на финансираща организация по програма "Местни инициативи" са 55 броя; съдействие е оказано при разработването и изпълнението на 104 броя проектни предложения по програма "Местни инициативи".

Заместник-кметът по устройство на територията и развитие на инфраструктурата инж. Цветан Асенов представи взетите мерки за съхраняване и подобряване състоянието на околната среда, грижите за озеленените площи, подобряване на инфраструктурата и резултатите от изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност. Обръща се внимание не само на ремонти на общинската пътна мрежа, на уличната настилка, но и на ремонтите около пространствата в жилищните комплекси, което е съобразено с желанията и потребностите на хората. Такива дейности са извършени в 7 жилищни комплекса в град Видин. Положена е трошено-каменна настилка по улици в общо 9 населени места на Община Видин и в кв. „Нов път“, на стойност 81 500 лв. „Направихме огледи, изготвихме количествено-стойностни сметки, докладни и заявки за материали за ремонтни дейности на общински сгради, седем детски градини, две училища, на Градското ученическо общежитие и Спортна зала „Фестивална”, ремонти на сгради на кметства, на общински жилища и др. Огледи и количествено-стойностни сметки бяха направени на улиците и околните пространства, включени в процедурата за асфалтиране през 2018 г.“ – каза инж. Асенов.

Постигнатите резултати в сферата на образованието, културата, туризма, спорта и социалните услуги представи заместник-кметът Венци Пасков. Той подчерта, че през отчетния период в училищната мрежа са създадени условия за обхват на всички деца и ученици в задължителна училищна възраст, като се следи и тяхното движение. „На 935 ученици и 22 деца от подготвителните групи от населени места, където няма училище  или  детска  градина, е осигурен  безплатен  транспорт  и  целодневна организация на учебния ден, с което гарантираме неотпадането от училище и пълния  им обхват; утвърдихме 9 средищни училища и 3 средищни детски градини; продължаваме да отчитаме добри резултати две години след въвеждането и прилагането на системата на делегираните бюджети в детските градини“ – каза Пасков. Той подчерта усилията на общинското ръководство в посока модернизиране на образователната инфраструктура, като се спря на проектите, които се реализират в това отношение по ОП „Региони в растеж, на отпуснатия от Правителството 1 милион лв. целево за строително-монтажни работи на Гимназията с преподаване на чужди езици във Видин и на отпуснатите средства в размер на 350 000 лв. от Министерството на образованието за оборудване на кабинети и класни стаи в ППМГ „Екзарх Антим I“. Той изрази задоволството си от факта, че Русенския университет получава висока оценка - 9,44 по десетстепенната скала от Националната агенция по оценяване и акредитация, като заслуга за това има и филиал Видин, оценен с 9.42. Заместник-кметът определи като изключително богата и успешна културната програма на Общината, в която са включени над 150 културни събития с местен, регионален, национален и международен характер, като посочи популярните традиционни фестивали „Дунавски вълни“, The Bridge; второто издание на фестивала за опера и балет, фолклорния събор „Алботин“ и редица други.

        Венци Пасков каза, че разрешаването на социалните проблеми продължава да е приоритет в политиката на Община Видин. И през 2018 г. на територията й функционират общо 22 социални услуги с делегирани държавни или общински дейности, за деца и възрастни в неравностойно положение. Социалните услуги за деца в неравностойно положение в общността са 9, с капацитет 204 места, а тези, насочени към възрастни в неравностойно положение – 13, с капацитет 188 места. Важна насока е създаването на условия за предоставяне на грижи за старите хора, като се съблюдава принципа за независим живот в семейната среда или в близост до нея. Домашен социален патронаж предоставя услугата по домовете на бенефициентите в 34-те населени места в Общината. Капацитетът е 200 потребители, като  в момента те са 75. Продължава да функционира социалната услуга „Топъл обяд в Община Видин”, по защитен  проект пред Министерството на труда и социалната политика. Капацитетът е 148 лица в работоспособна  възраст от уязвими групи. Тъй като основната цел  е осигуряването на безплатен топъл обяд на по-голям брой нуждаещи се лица, капацитетът на услугата е увеличен на 700 лица, за срок от 12.03.2018 г. до 31.12.2019 г. По редица национални и оперативни програми се осигурява обучение и трудова заетост на лица от различни групи.

Секретарят на Общината Иванела Андреева се спря на предприетите действия за подобряване качеството на административното обслужване и въвеждане на електронното управление. Продължава успешно повишаването на квалификацията на общинската администрация чрез обучения за професионалната компетентност на служителите, като общо 120 от тях са преминали обучение. Въведена е нова структура на общинската администрация във връзка с изпълнението на Плана за финансово оздравяване. Подобрено е деловодното обслужване, като  Община  Видин  е  официално  включена  към Държавна агенция „Електронно управление“ за електронен обмен на документи между администрациите в Република  България.  „По този начин ние гарантираме облекчаване на административната тежест за гражданите и бизнеса, като това влияе положително върху предоставянето на услугите“ – каза Андреева. Изискването за предоставяне на определени документи на хартия е премахнато. Община Видин се включва в системата за междурегистровия обмен „Реджикс“. Тя е една от 48-те администрации, която по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, внедри CAF – инструмент за цялостно управление на качеството, който дава възможност за усъвършенстване на организацията, като използва знанието и енергията на хората в нея.

След представянето на основните акценти в отчета, кметът Огнян Ценков отново припомни добрата новина за отпускането на 3 милиона лв. от държавния бюджет, от които 2 792 670 лв. ще отидат за текущи ремонти и рехабилитация на улици и междублокови пространства в град Видин и всички населени места в Общината, а 207 330 лв. - за доизграждане на улица към Западна промишлена зона в града. Желаещите вече могат да се запознаят подробно с информацията за обществената поръчка във връзка с предстоящите дейности и включените за ремонта обекти тук: http://vidin.bg//pages/00051-20180010---Rehabilitaciq-na-pytna-nastilka-n-3067.                    

        Огнян Ценков още веднъж благодари от свое име, от името на ръководството на Общината и на видинските граждани за помощта от страна на Правителството, на премиера Бойко Борисов и на министъра на финансите Владислав Горанов и заяви: „Те изпълниха поетия ангажимент за подкрепа на Северозападна България, на Община Видин и за преодоляване на регионалните дисбаланси. Взаимодействието между държавната и местната власт трябва да бъде ползотворно и да има добре работеща връзка, защото това дава резултат“.

 

 

 

21 December, 19:58 | 129 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio