Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Приеха правилник за риска от бедствия

Приет е Правилник за устройството и дейността на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Видин

  В Община Видин се проведе първото заседание на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Видин, под председателството на кмета Огнян Ценков. Дневният ред включваше три точки: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Видин; информация относно заповед на областния управител на Област Видин за координация на действията при зимни условия с оглед недопускане на кризисни ситуации и разни. Видинският кмет информира, че на основание чл.66 а от Закона за защита при бедствия с негова заповед от 8.11.2016 г. е създаден Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Видин. Съветът е постоянно действащ орган към кмета на общината за подпомагане изпълнението на дейностите за превенция на рисковете при бедствия. Той се председателства и представлява от кмета на общината. В състава му влизат заместник-кметовете и главният архитект на общината, председателят на Общински съвет – Видин, кметовете и кметските наместници, ръководители на структурите за спешно реагиране, юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел и други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия. Задълженията на Съвета са да разработва и координира изпълнението на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия; да разработва, разглежда и актуализира Общинския план за защита при бедствия; да прави преглед и изготвя годишен доклад до Съвета по чл. 64 а, ал.1 за състоянието на защитата при бедствия на територията на общината. Информацията за дейността на Съвета ще се публикува на електронната страница на общината.

Секретарят на общината Иванела Андреева запозна присъстващите с проекта на Правилник за устройството и дейността на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Видин. Председателят на Съвета ще се подпомага от секретар, определен със заповед на кмета. Секретарят ще организира работата на Съвета, като за целта се подпомага от секретариат. „Към  Съвета ще се конституират органи, които ще обслужват неговата дейност. Като консултативен съвет той може да създава работни групи от експерти тогава, когато има потребност по определени въпроси, свързани с превенцията“ – обясни Андреева. Съветът ще провежда заседания най-малко 3 пъти в годината, при необходимост ще има и извънредни заседания. Съставът му наброява 59 души. Правилникът бе приет единодушно на заседанието.

Участниците бяха запознати и със заповедта на областния управител, според която до 15.11.2016 г. кметовете на общините в Област Видин трябва да проведат заседания на общинските щабове за координация на спасителните, неотложните и аварийно-възстановителни работи за готовност и работа при зимни условия. Целта е да не се допускат кризисни ситуации и да се вземат навременни мерки за почистване на улиците във всички населени места и създаване организация за премахване на паднали клони и дървета.

Представена беше информация за действията от страна на общината във връзка с готовността за зимния сезон - почистването както на територията на град Видин, така и на населените места в общината и четвъртокласната пътна мрежа. Провеждат се процедури за избор на Изпълнител, като едната е за сметосъбиране, сметоизвозване, наем на техника и снегопочистване, а другата – за снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа и улиците в селищата на общината. За настоящия сезон 2016/2017 г. звено „Чистота” разполага с достатъчно количество инертни материали (остатък от предишния сезон), докато бъдат осигурени финансови средства за нови количества чрез План-сметката на звеното за 2017 г.

 

15 November, 14:53 | 260 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio