Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Лечебните заведения в област Враца

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Враца към 31 декември 2015 година

      1.Лечебни заведения и леглови фонд

            Към 31.12.2015 г. в област Враца функционират 13 заведения за болнична помощ с 1 375 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 40 със 14 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 3  с  80 легла.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2015 г. на територията на областта функционират 6 многопрофилни болници с 810 легла. В сравнение с 2014 г. легловият им фонд остава непроменен. В края на 2015 г. осигуреността на населението в област Враца с болнични легла  е 79.9  на 10 000 души от населението.

Към заведенията за болнична помощ се отнасят и центровете със стационар (бивши диспансери), които при регистрацията си като основна дейност са посочили болнична дейност. В края на 2015 г. в област Враца те  са :

       •  център за кожно-венерически заболявания - 1 заведение с 10 легла;

       •  комплексен онкологичен  център - 1 със 160 легла;

       •  център  за психично здраве - 1 с 90 легла.

         Заведенията за извънболнична помощ са 40 с 14 легла за краткосрочно лечение. В сравнение с 2014 г. броят на заведениятасе увеличава с 2%, като леглата в тях  не се променя. В състава на заведенията са включени 8 самостоятелни медико-технически лаборатории, 19 медицински центрове, 10 самостоятелни медико-диагностични лаборатории, 1 диагностично-консултативни центрове, 1 дентални центрове и 1 медико-дентален център.

         През 2015 г.  в област Враца функционират 3 други лечебни и здравни заведения с 80 легла. Към тях се отнасят център за спешна медицинска помощ, регионална здравна инспекция и дом за медико-социални грижи за деца. В сравнение с предходната година броят на заведенията и легловият им фонд остават без промяна.

        2. Медицински персонал

В края на 2015 г. на основен трудов договор в лечебните и здравни заведения в област Враца практикуват общо 671 лекари, 137 лекари по дентална медицина и 1 256 медицински специалисти по здравни грижи, в т.ч. 887 медицински сестри (табл. 1).

В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите лекари - 104, или 15.5% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от практикуващите специалност Анестезиология и интензивно лечение - 44,или 6.6%, Хирургия и Спешна медицина по 34, или - 5.1%, Педиатрия - 4.6%, Вътрешни болести - 4.3% и Акушерство и гинекология – 3.7%.

            Осигуреността с лекари в края на 2015 г. е 39.0 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина – 8.0 на 10 000 души от населението.

             Осигуреността с общопрактикуващи лекари в област Враца е 6.0 при 6.2 на 10 000 за страната.

                                                Методологични бележки

       Статистическото изследване на лечебните и здравните заведения осигурява информация за здравната мрежа по видове лечебни и здравни заведения и териториалното им разпределение, както и за медицинския персонал по специалности и категории. Методологията на изследването е в съответствие с методологическите указания на Евростат за практикуващите медицински специалисти.

         Данните от изследването се отнасят към 31.12. на съответната година. Легловият фонд включва броя на действително разкритите и временно закритите за срок по-малък от шест месеца легла, но не включва временно разкритите легла. 

        При анализ на данните за здравната мрежа трябва да се има предвид, че броят на заведенията и легловият фонд се променят не само в резултат на разкриване и закриване на заведения, но и поради промени, свързани с преобразуване на заведенията от един вид в друг или обединяване на заведения.

      При анализиране на данните за осигуреност на населението с медицинска помощ по области трябва да се имат предвид специфичните особености на медицинското обслужване. Лечебните заведения не са свързани пряко само с обслужването на населението на едно населено място или община и достъпът до медицинска помощ е свободен. Голяма част от заведенията обслужват населението на една област или група общини, а специализираните заведения обслужват населението на няколко области. Заведенията с национален обхват независимо от тяхното местонамиране обслужват населението на цялата страна. 

      В броя на медицинския персонал (физически лица) се включват практикуващите в лечебните и здравните заведения независимо от ведомствената им подчиненост. Не са включени данни за работещите извън страната медицински специалисти и за тези, които не работят непосредствено в лечебните заведения - например във фармацевтичната промишленост. 

        Разпределението на лекарите по специалности е в съответствие с Наредба № 34  на Министерството на здравеопазването (ДВ, бр. 7 от 2007 г.)  и се отнася за практикуваната специалност.

       Показателите за осигуреност на населението с болнични легла и с медицински специалисти са изчислени с броя на населението в края на годината.     

     Повече информация и данни за лечебните заведения, легловия фонд и медицинският персонал,  могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Здравеопазване/  и в ИС “Инфостат”|

(https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/mobile.jsf?x_2=58)

 

27 September, 14:28 | 167 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio