Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Община Враца търси главен инженер

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

            На основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед № 492 / 29.03.2017 г. на Кмета на Община Враца

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжност „Главен инженер ”, в отдел „ Устройствено планиране и контрол по строителството“ към Дирекция „Строителство и инфраструктура“  Общинска администрация Враца.

            1.  Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

1/ Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител;

2/ Кандидатите да имат придобита образователна степен „Бакалавър”;

3/ Кандидатите да имат най-малко 3 /три/ години професионален опит или присъден най-малко IV-ти младши ранг.

            Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността - 680.00 лв.

            Брой работни места - 1 бр.

            Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

- Предпочитана област, по която е придобито образованието – Технически науки, с професионални направления - архитектура, строителство и геодезия;

            - Умения за работа с MS office -Word, Excel; Internet, правно - информационни продукти и др;

            - Познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;

            - Познания на нормативната уредба, касаеща дейността;

            - Аналитична компетентност;

            - Ориентация към резултати;

            - Работа в екип;

            - Фокус към клиента (вътрешен/външен);

            - Комуникативна компетентност;

            - Професионална компетентност.

            2. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

 Участие при провеждането на политиката на Община Враца в областта на публичната инфраструктура, околната среда, инвестициите, устройственото планиране и контрола по строителството, както и за дейности определени в съответствие със специалните законови и подзаконови актове, правилници и наредби.

 Размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността се определя, съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация - от 680.00 лв. до 1 250.00 лв.

Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в стая № 32 на Община Враца.

3. Начин за провеждане на конкурса - тест и интервю.

            4. Необходими документи, за участие в конкурса, които кандидатите трябва да представят:

4.1. Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от НПКДС;

4.2. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за неговото гражданство, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;

4.3. Заверено копие от документ за придобита образователно квалификационна степен;

4.4.Заверено копие на документ, удостоверяващ професионален опит или придобит ранг като държавен служител (ако има такъв);

4.5. Заверено копие от документ за самоличност;

4.6. Професионална автобиография;

4.7 Заверени копия на други документи – за компютърни умения, сертификати и др. (ако притежава такива).         

Заедно със заверените копия от документите за кандидатстване се представят и оригиналите за сверяване, след което се връщат на кандидатите.

5. Документите следва да бъдат представени в Община Враца, гр. Враца, п.код 3000, ул. „Стефанаки Савов” № 6, в „Център за административно обслужване”, гише  „Общо деловодство” в срок до 14 дни от датата на публикуване на обявлението (в случай, че крайният срок е неработен ден – срокът изтича в първия работен ден след него). Документите се подават лично от кандидатите или чрез упълномощени представители.

6. Мястото, където ще се обявяват списъците или другите съобщения във връзка с провеждането на конкурса е информационните табла в сградата на Общината и официалния сайт на Община Враца – www.vratza.bg.

Телефон за контакти: 092 62 24 68

КАЛИН КАМЕНОВ

Кмет на Община Враца

 

 

29 March, 20:26 | 376 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio