Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Община Враца е събрала 67 553 лв. от концесии на язовири

Пет пъти повече пари е събрала Община Враца от концесионери на язовири през 2016 г.

През изминалата година, от концесионни такси за язовири Община Враца е събрала 67 553 лв., което е с 5 пъти повече, в сравнение с предходната година, когато постъпленията са били 12 855 лв. Увеличението на приходите е вследствие на завишения контрол по изпълнението на концесионните договори от страна на експертите от отдел „Общинска собственост“. 

На територията на община Враца има 19 язовира и 1 рибарник, публична общинска собственост, като 14 от тях са отдадени на концесия, останалите 6 се стопанисват от Община Враца. Във връзка с контрола по техническото и експлоатационното състояние на язовирите и в изпълнение на Закона за водите, в Община Враца е назначен експерт на длъжност „Оператор на язовири“. Той отговаря за стопанисването, поддържането и осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях. Операторът ежемесечно извършва оглед на всички водоеми, с цел установяване на технико – експлоатационното състояние на язовирите, и изготвя доклади. Резултатът от проверките показва, че един от язовирите е в изправно състояние, 12 са в частично неизправно състояние и 7 броя в предаварийно неизправно състояние. Докладите са връчени на концесионерите за изпълнение на дадените предписания и  по – голяма част от тях са взели мерки и са започнали действия по изпълнението им. Операторът е изработил „Програма за технически контрол“ и „Инструкция за експлоатация на язовирите собственост на Община Враца“.

Във връзка с изпълнението на концесионите договори, в частта инвестиционна програма и концесионни такси, са изпратени писма до всички концесионери, за погасяване на просрочени концесионни такси и относно неизпълнението на залегналата в концесионния договор инвестиционна програма.

По отношение на стопанисване и управление на язовирите, общинска собственост през 2016 г. е проведена процедура за отдаване на концесия на язовир „Сухия скът“, находящ се в землището на с. Мраморен. За язовир „Желязковец“, землището на с. Баница и язовир „Мраморчица“, землищата на селата Горно Пещене и Мраморен, които се стопанисват от Община Враца, са предвидени средства по проект „Ремонт и възстановяване на пострадали обекти от наводненията през периода 31.07.2014 г. – 04.08.2014 г. на територията на община Враца, в това число проектиране, строително – монтажни работи и авторски надзор“. Обявена е обществена поръчка по обособена позиция „Ремонт на язовирната стена и гасителя на язовир „Желязковец““ и обособена позиция: „Ремонт на преливник и гасител на язовир „Мраморчица““.

 През тази година-2017 г. след завършване на ремонтните дейности за двата язовира, както и за язовир „Лиляче“, ще бъдат предприети административни и технически действия за откриване на процедури за отдаването им на концесия. За останалите 3 броя язовира – „Косталево“, „Уменкьовец“ и „Кални дол“, стопанисвани от Община Враца е необходимо да бъдат предприети действия за временното им извеждане от експлоатация и в последствие бракуване по надлежен ред.

При установяване, че сигурността на язовир не е гарантирана и не отговаря на нормативните изисквания за безопасност, има възможност за извеждане на същия от експлоатация и/или ликвидирането му.

 

 

16 January, 16:33 | 184 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини]
 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio