Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
АС-Враца прекрати пълномощията на кмета на Галиче

Административен съд Враца постанови решение по адм. дело № 302/2017 г. Делото бе образувано по протест на Районна прокуратура Бяла Слатина против решение № 225/03.05.2017 г. на ОИК – Бяла Слатина, с което е отказала да прекрати предсрочно пълномощията на Кмета на Кметство с. Галиче.

В хода на съдебната проверка не бяха установени сочените от прокуратурата нарушения на административно производствените правила. Също така, не може да се приеме, че с писмото си ЦИК е дала разпореждане за вземане на решение с конкретно съдържание, което ответната комисия не е изпълнила, тъй като  ЦИК не може да дава задължителни разпореждания относно съществото на решенията на ОИК, а дава само методически указания за работата на тези комисии.

 С оглед задължението на съда въз основа на представените доказателства да провери законосъобразността на оспорения акт на всички законови основания, включително не посочените от оспорващия, съдът установи, че решението е незаконосъобразно поради неправилно прилагане на материалния закон.

Съгласно Закона за местното самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/  кметовете на общини, райони и кметства имат всички права по трудово правоотношение, освен тези, които противоречат или са несъвместими с тяхното правно положение. Съдът не възприема тезата на прокуратурата, че ползването на  платен отпуск за минало време е погасено, тъй като съгласно КТ при нов избор на същото лице, трудовото правоотношение с него продължава, а не възниква ново. При това положение кметът на с. Галиче е могъл да ползва и неизползван отпуск от предходния си мандат. Съдът намира обаче, че ползването на неплатен отпуск от страна на лице, заело длъжност въз основа на избор, е незаконосъобразно.

Платеният отпуск е нормативно уредено право, което не зависи от волята на работодателя, последният само определя времевият отрязък, през който отпускът ще се ползва. За този отпуск е приложим „уведомителният режим“, при който кметът на населеното място само съобщава кога ще отсъства.  Неплатеният отпуск, обаче не е субективно право, задължително и неотменимо, какъвто е характерът на платеният отпуск, а само една правна възможност, която зависи от волята на работодателя. При  ползване на неплатен отпуск / с изключение на изрично предвидените в КТ хипотези/, работодателят не само определя периода на ползване на същия, но от неговата воля зависи изобщо дали този вид отпуск ще се ползва. При условие, че кметът на кметство няма работодател, с когото да договаря разрешаването на неплатен отпуск, той не може да ползва такъв и това е изключението, което законодателят е имал предвид в ЗМСМА,  като несъвместимо с правното му положение.  Не може да се приеме, че лицето, избрано за кмет на населено място осъществява функциите и на работодател, и на работник спрямо себе си. В ЗМСМА  не се предвижда определянето на лице, което да замества кмета на кметство при отсъствието му, от което се прави заключението, че той може да отсъства само в изрично предвидените от КТ случаи, с определен срок на отсъствието му. При така изложеното съдът намира, че след датата 24.11.2016 г. заинтересованата страна неоснователно не изпълнява функциите на кмет на с. Галиче обл. Враца, поради което пълномощията му следва да бъдат предсрочно прекратени.

По изложените съображения  Административен съд – Враца постанови решение, с което отменя като незаконосъобразно решение № 225/03.05.2017 г. на ОИК Бяла Слатина. Тъй като съдът не може да се произнесе по съществото на спора, връща преписката на ОИК Бяла Слатина за ново произнасяне, с указания за прекратяване пълномощията на заинтересованата страна като кмет на с. Галиче обл. Враца.

                  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от уведомяване на страните.

06 June, 08:43 | 136 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio